Kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí? Daňové přiznání 2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Každý vlastník nemovité věci – pozemku, stavby nebo jednotky, je povinen zaplatit daň z nemovitých věcí. Kdy a za jakých podmínek musíte podat daňové přiznání?

Kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Přiznání k dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitých věcí se platí vždy dopředu, a proto za rok 2016 musíte daňové přiznání podat do konce ledna roku 2016.

Přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé předchozí zdaňovací období nebo mu daň byla vyměřena či doměřena na předchozí zdaňovací období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Změna sazeb daně z nemovitosti

Pokud dojde ke změně sazeb daně, změně průměrné ceny půdy, stanovení nebo změně koeficientu, k zániku osvobození od daně nebo ke změně místní příslušnosti. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny. Tuto skutečnost tedy finanční úřad započítá sám a vlastníkovi včas oznámí. Jestliže se však změnily skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně (např. pokud jste přistavěli a změnila se výměra nemovitosti), musíte přiznáni k dani podat. V průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, může dojít také k situaci, že poplatník zemře. V tomto případě se lhůta prodlužuje o 2 měsíce.