Daň z nemovitých věcí je od 2016 možné hradit prostřednictvím SIPO

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Daň z nemovitých věcí je od zdaňovacího období roku 2016 možné hradit prostřednictvím SIPO. Jak se přihlásit, jaký tiskopis vyplnit a co byste měli vědět o placení daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO.

Jak se mohu přihlásit k placení daně prostřednictvím SIPO?

Poplatník vyplní tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Oznámení poplatník uplatní u místně a věcně příslušného finančního úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena. Poplatník, který chce platit daň prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musí uplatnit Oznámení na každém příslušném FÚ samostatně. Na základě uplatněného Oznámení bude daň hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, pokud poplatník neuplatní u příslušného FÚ oznámení, kterým ukončí placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Kdo může platit daň prostřednictvím SIPO?

Možnost platby daně prostřednictvím SIPO je určena pro fyzické osoby, a to pouze pro poplatníky, kterým bylo Českou poštou s.p. přiděleno spojovací číslo, a na dané zdaňovací období jim byla stanovena daň a předepsána na jejich osobní daňový účet. Poplatníkům není umožněno platit daň prostřednictvím spojovacího čísla třetí osoby.

Co potřebuji k přihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO?

Nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO).

Tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO ke stažení zde.

Jak zruším placení daně prostřednictvím SIPO?

Poplatník vyplní Oznámení, v němž výslovně vyznačí ukončení placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a uplatní je na příslušném FÚ nejpozději do 15. března zdaňovacího období, ve kterém již nechce platit daň prostřednictvím SIPO. Platba daně prostřednictvím SIPO je ukončena také tím, že poplatník oznámí příslušnému FÚ podle § 13a odst. 9 zákona, že již není na zdaňovací období u příslušného FÚ poplatníkem daně a správce daně ověří, že jeho poplatnictví skutečně zaniklo.

Je možné platit daň prostřednictvím SIPO včetně příslušenství a  nedoplatků? Jsou zohledňovány přeplatky?

Prostřednictvím SIPO je umožněno platit daň pouze v aktuální výši celkové roční daně stanovené na zdaňovací období příslušným FÚ. Pokud celková roční daň přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 1 zákona a nelze ji uhradit najednou. Případné nedoplatky na dani, doměřenou daň a příslušenství daně nelze hradit prostřednictvím SIPO, musí být uhrazeny jiným způsobem. Pokud poplatník chce při platbě prostřednictvím SIPO zohlednit přeplatek na dani, označí tuto skutečnost v Oznámení. Nebude-li zohlednění přeplatku v Oznámení označeno, bude prostřednictvím SIPO uhrazena daň bez zohlednění případného přeplatku na dani.

Jak zjistím z rozpisu bezhotovostní platby SIPO výši daně z nemovitých věcí?

V rozpisu bezhotovostní platby SIPO bude daň uvedena pod kódem poplatku: 740, název poplatku: Daň-nemovitosti a v detailu bude uveden finanční úřad, kterému byla daň uhrazena. Podrobnější informace ohledně daně získá poplatník u územního pracoviště finančního úřadu, kde má uložen spis.

Zdroj: Finanční správa