Co je daň z nemovistosti?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitostíje jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitostí je souhrnným označením dvou různých daní  


Včetně úprav platných pro rok 2013

Daň z nemovitostí je jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitostí je souhrnným označením dvou různých daní

  • daň ze staveb
  • daň z pozemků

Každá z uvedených daní se stanovuje samostatně.

Předmětem daně jsou nemovité věci (pozemky, stavby, byty a samostatné nebytové prostory), které se nacházejí na českém území a které jsou evidované v katastru nemovitostí.

Zdaňovací období

Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok a poplatník je povinen podat příslušnému úřadu daňové přiznání do 31. ledna na zdaňovací období (tj. když se platí daň z nemovitostí za rok 2010, tak se musí daňové přiznání podat do 31. ledna 2010). Rozhodným obdobím pro výpočet daně je 1.1. příslušného roku. V případě, že přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, pak se přiznání nepodává. Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu poplatníka. Místem určeným výnosu daně jsou rozpočty měst a obcí v jejichž územním obvodě se zdaňovaná nemovitost nachází.

Placení daně

Daň, která přesáhla částku Kč 5 000,-, je splatná ve dvou stejných splátkách,do 31.5. a do 30.11. (lze celou výši daně zaplatit najednou do 31.5.), v opačném případě se musí zaplatit nejpozději do 31. 5. zdaňovacího období. Výjimkou mají poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti pak platí daň ve dvou splátkách (31.8. a 30.11.).